1. Dumbo 2. Pinocchio 3. Snow White & The 7 Dwarfs 4. Bambi 5. Fantasia