1. Dumbo

2. Pinocchio

3. Snow White & The 7 Dwarfs

4. Bambi

5. Fantasia