DAVID BOWIE PENDANT SA TOURNEE MONDIALE 1976

ICON.